วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 2

แผนปฏิบัติงานตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 2
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัยได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย รอบที่ 2
ดูแผนปฏิบัติงาน